Het Sociaal Innovatielab

Het Sociaal Innovatielab bedenkt, ontwikkelt en exploiteert desgewenst innovatieve arbeidsmarkt concepten voor met name het Sociale Domein. Innovaties die alle betrokken partijen in de keten ondersteunen.

Zo is in 2012 de Flextensie regeling in samenwerking met de Gemeente Den Haag voor het eerst toegepast. Een regeling die inzet van bijstandsgerechtigden op tijdelijk werk bevordert en vereenvoudigt. Het eigendom van de Flextensie regeling is eind 2017 overgedragen aan de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI.nl) een initiatief van Divosa. Sociaal Innovatielab doet de exploitatie ten behoeve van ca. 40 deelnemende gemeenten. Zie voor details van de regeling ook www.flextensie.nl

Een logisch vervolg op de Flextensie regeling was de aanzet om te komen tot een eenvoudiger wijze van  verrekening van inkomsten in combinatie met een aanvullende bijstandsuitkering. Onderzoek hiernaar is gaande onder de naam Surplus. Het gaat dan voornamelijk om ontwikkeling en inzet van slimme software die gegevens van te verrekenen inkomsten sneller beschikbaar maakt voor gemeenten.

Innovatie stelt bijzondere eisen aan organisaties en dus ook gemeenten. Tal van instrumenten en methodieken zijn beschikbaar, maar het begint met creativiteit. Sociaal Innovatielab ontwikkelt zelf, maar kan organisaties ook ondersteunen. Als regisseur, maar ook als sparringpartner.

© 2018 door Sociaal Innovatielab BV